Nyheder

Information fra bestyrelsen

Juni 2023


Naturbeskyttelseslovens § 3


Denne information blev sendt til Ulsted ejerforenings bestyrelse fra Skive kommune, som svar på henvendelse om dette. 


Hvad betyder beskyttelsen?  

De vilde dyr og planter har brug for levesteder i det opdyrkede og bebyggede landskab. For at værne om landets særlige natur, er en række naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Beskyttelsen betyder, at du ikke må foretage ændringer i områdets tilstand uden dispensation fra kommunen. En tilstandsændring kan f.eks. være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer*.


Undtagelser fra beskyttelsen 

For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 var beliggende i sommerhusområde (som det er i jeres tilfælde), gælder beskyttelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til landbrugsformål, jf. § 1 i naturtypebekendtgørelsen. For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev beliggende i sommerhusområde, som er vokset ind i beskyttelsen efter 1992, gælder beskyttelsen fuldt ud.


Ulsted sommerhusområde er omfattet af lokalplan nr. 23.1, som blev vedtaget i 1987. Med lokalplanen blev området overført fra landzone til sommerhusområde. Da lokalplanen blev vedtaget før 1992, betyder det for jer, at arealerne, som allerede var beskyttede i 1992, er undtaget fra beskyttelsen. Dette gælder, uanset de er registreret eller ej (læs mere under afsnit vejledende registrering).  

I kan derfor have en grund, som er registreret som § 3 hede, men som er undtaget af beskyttelsen. Når det er undtaget, betyder det, at tilstandsændringer som f.eks. bebyggelse, ikke forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.  

Ikke undtaget arealer 


Moser, søer og vandløb, der den 1. juli 1992 lå i byzone eller sommerhusområde, er i fuldt omfang omfattet af den generelle beskyttelse. Dette gælder også for arealer, som i 1992 var mose, men som nu er en af de andre naturtyper f.eks. en sø eller en eng.


Vejledende registrering

Når Skive Kommune besigtiger områderne, laver man en vejledende registrering af beskyttet natur. Det betyder, at vi kigger på, om de botanisk set lever op til at være beskyttet eller ej. Hvis et areal er en hede, men været hede langt tilbage i tiden, vil det ikke påvirke jeres muligheder for at bygge i området. Vi kan ikke udelukke, at der kan være områder, som har vokset sig i beskyttelsen efter 1992, men vi forventer, at langt de fleste arealer vil være undtaget fra beskyttelsen.  

Vi har ikke et overblik over, hvor mange af jeres arealer kan være moser, som ikke er undtaget af beskyttelsen, men vi formoder, at der vil primært være tale om heder og overdrev, som i de fleste tilfælde vil være undtaget fra naturbeskyttelsesloven.


Miljøstyrelsen: er-der-beskyttet-3-natur-paa-din-ejendom-pjece.pdf (mst.dk)

Juli 2021


Kære grundejer i Ulsted Grundejerforening

Bevoksningen i vores område er blevet så voldsom, at det flere steder generer såvel gående som andre på to eller fire hjul. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i løbet af august vil få klippet bevoksningen ned.

Vores private veje er udlagt i 6 meters bredde, og stierne er udlagt i 3 meters bredde. Vi vil næppe gå så hårdt til værks, at veje og stier overalt ender med de her nævnte bredder. Men uanset hvor langt vi klipper ind, vil resultatet være noget forpjusket, i hvert fald indtil næste forår, hvilket er grunden til, at vi har valgt at vente, til højsæsonen er ovre.

Den voldsomme regn i begyndelsen af juli, har været hård ved vores veje. Vi har bedt kommunen se på Ulstedvej, og det er aftalt, at de forsøger at ”reparere” vejen på en måde, så den bliver fremkommelig, uden at effekten af det støvdæmpende middel forsvinder.

Vi har ligeledes bedt vores lokale entreprenør kigge på vores private veje og få fyldt op, der hvor regnvandet har hærget.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer på Danmarks skønneste ø.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nyhedsbrev fra Grundejerforeningen

21. maj 2021

Nyhedsbrev fra Ulsted Grundejerforening med VIGTIG information om generalforsamlingen.

Generalforsamling:

Omstændighederne har desværre gjort, at vi bliver nødt til at flytte årets generalforsamling fra den 2. oktober til den 9. oktober. Vi skal beklage de ulemper, det må medføre. Generalforsamlingen finder i år sted på Fur Færgekro.


Kontingent:
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke bliver opkrævet kontingent i løbet af sommeren. Samtidig indstilles til generalforsamlingen, at kontingentet for hele 2021 bortfalder. Årsagen er, at både sidste år og i år er atypiske, hvor udgifterne er mindre bl.a. fordi møder og generalforsamling har været ramt restriktioner. Foreningen vil fortsat være velkonsolideret, selv om 2021 giver et underskud.


Skydebane:
Som mange vil vide, har der været arbejdet på tilladelse til at etablere en skydebane i nærheden af vores sommerhusområdes sydvestlige hjørne. Projektet blev godkendt af Skive Kommune, men grundejerforeningen har, med hjælp fra kompetente ejere, klaget over denne afgørelse. Planklagenævnet har nu underkendt Skive Kommunes tilladelse, så med mindre ansøger vælger at gå i civilretten med sin sag, er sagen lukket, da der ikke er ankemuligheder i det offentlige system.


Ulstedvej:
I 2020 meddelte Skive Kommune, at man ikke ville behandle Ulstedvej med Dustex, som binder støvet. For få dage siden, har vi imidlertid fået en melding fra kommunen, at man genoptager behandlingen med Dustex. Hvor de tidligere behandlinger var test på en del af Ulstedvej, er det nu indtrykket, at kommunen vil behandle hele Ulstedvej to gange om året. Vi følger udviklingen.


Nye skilte:
Bestyrelsen har valgt at opsætte ”blind vej” skilte på standerne med vejnavne i området. For veje, der ender i en sti, vil skiltet vise ”blind vej, der ender i sti”.


Mindeord:
Vi fik for nogle dage siden den triste meddelelse at Lars K. Nielsen, Lundemark 24, er afgået ved døden den 2. maj. Lars var medlem af grundejerforeningens bestyrelse i 4 år og trådte ud for 2 år siden. Lars gjorde en god indsats som ansvarlig for vedligehold af vores egne veje i området. Dertil var han en person med humor som altid spredte en god stemning i bestyrelsen.
Æret være Lars' minde.

Med venlig hilsen og ønske om en god sommer
Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

30. juni 2020

Der er nu fastsat en ny dato for generalforsamlingen i Ulsted Grundejerforening.

Det bliver lørdag den 26. september på Fur Færgekro!

Der vil blive udsendt dagsorden mm. efter sommeren og efter gældende regler.

Lige nu er tiden, hvor der bliver udsendt kontingentopkrævninger til foreningen. Hvis man ikke allerede er tilmeldt betalingsservice, vil vi opfordre til, at man bliver det. De nødvendige oplysninger står på indbetalingskortet.

Information fra bestyrelsen

15. maj 2020

Aflysning af generalforsamlingen d. 25. maj 2020

Bestyrelsen har besluttet at aflyse generalforsamlingen i Ulsted Grundejerforening, som var berammet til den 25. maj 2020.

Baggrunden er den nuværende situation med forsamlingsforbud og usikkerhed om, hvad der kommer til at gælde på sigt.

Bestyrelsen forventer at kunne indkalde til en ny generalforsamling efter sommeren, når det er forsvarligt og lovligt.

Kontingent 2020

Normalt bliver kontingentet til Ulsted Grundejerforening opkrævet, efter det er blevet godkendt på generalforsamlingen.

Men da generalforsamlingen er udsat på grund af Coronakrisen, vil kontingentet i år blive
opkrævet før generalforsamlingen. Det vil blive betragtet som et acontobeløb. Opkrævningen
bliver udsendt den 20. juni med betalingsfrist den 20 juli.
Det er bestyrelsens forslag, at kontingentet er uændret 300 kr. for 2020. Det skal så efterfølgende godkendes på generalforsamlingen.
Skulle kontingentstørrelsen ikke blive godkendt, kan det reguleres i kontingentet for 2021.

Information om fibernet

6. april 2020

Der har været forespurgt fra nogle af foreningens medlemmer, om bestyrelsen vil forhandle en foreningsrabat med OpenNet udbyderne. Det er bestyrelsen enige om, at vi ikke vil. Dels ligger det udenfor foreningens formål, og dels stiller OpenNet den enkelte kunde noget stærkere, da man ikke er bundet af kun en udbyder. 

Ønsker du fibernet i dit hus, kan det give god mening at høre om andre, som måske har fået et godt tilbud. Jørgen Bylod har påtaget sig (uafhængig af bestyrelsen) at samle og dele erfaringer fra foreningens medlemmer. Så har du fået et godt tilbud, eller vil du gerne høre om andre har, så send en mail til ijbylod@gmail.com

Ny info om fibernet i Ulsted

26. marts 2020

Eniig begynder nedlægning af lyslederkabler i Ulsted området i løbet af få dage, og de har d.d. informeret os om, at OpenNet udbyderne nu er informeret om, at der vil blive adgang til fibernet på alle adresser i Ulsted sommerhusområdet.
Eniig vil selvfølgelig gerne lægge kabler ind når de alligevel har mandskab og udstyr i området, men hvis du er interesseret i at få adgang, kan du bestille, hvornår du vil. Hvis installationen ikke laves mens Eniig er i området, vil ”leveringstiden” typisk være 3 uger fra ordre.
Se mere om indholdsudbydere og praktiske forhold i tidligere informationsskrivelse, som ligger på foreningens hjemmeside http://www.ulsted-grundejerforening.dk/ under punktet information/nyheder.

Nyhedsbrev om fiberkabler

19. februar 2020

Omkring 1. april starter Eniig Fiber med at lægge fiberkabler i vores sommerhusområde. Det falder nogenlunde sammen med sæsonstart (Påske), så vi vil muligvis opleve få trafikale gener i april – maj. 

Eniig Fiber lægger kabler i rabatten på Ulstedvej, men på foreningens veje vil kablet blive lagt i midterrabatten, overalt hvor det er muligt. Vi har valgt denne løsning, da alternativet – nedgravning i rabatten – betyder at træer og buske i rabatten skulle fjerne med rødder. En uoverkommelig opgave – med kort frist.
Vi forventer ikke, at der bliver gravet i køresporet. Hvor køresporet skal krydses, sker det ved, at man skyder kablet under køresporet.
For os grundejere vil generne begrænse sig til veje, som måske ikke er så pæne i sommer, men som hurtigt vil retablere sig, samt maskiner og folk på vejene i et par måneder.
Eniig Fiber fører kablet frem til skel på hver eneste matrikel. Hvor det er muligt, vil kablet blive ført til skel – mellem to nabogrunde og vejen – så to nabogrunde har fælles tilslutningssted. Det vil som udgangspunkt ikke have nogen praktisk betydning for jer, men hvis I vælger at få lagt fiber ind i jeres hus, vil der skulle graves på grunden fra tilslutningsstedet til huset.
Så langt er det uden omkostninger for os grundejere.

Til jer som ønsker fibernet i huset:
Hvis du ønsker at tage imod tilbuddet om fibernet i dit sommerhus, er der tre trin, du skal igennem.

1:

Du vælger den pakke, der passer til dig og dine behov. Du kan vælge frit blandt følgende udbydere: 

Altibox, Hiper, TDC Erhverv, Telenor, WAOO og YouSee (der kommer sandsynligvis flere med tiden)

Du kan ringe til dem og få en snak, om de muligheder de har, eller du kan se, hvad de har af muligheder og priser på deres hjemmeside. Muligheder i denne sammenhæng betyder, hvor meget data du har brug for, og om du skal have TV kanaler m.m.

2:
Den udbyder du vælger, sørger for at der bliver gravet kabel ned fra skel til huset. De fører kablet gennem væggen, og monterer en fiberbox inde i huset. Prisen for dette kan variere, men vil typisk ligge i størrelsesordenen 0 – 500 kr. (mulige kampagnerabatter). Har du særlige ønsker, kan prisen blive højere. (Bemærk: Denne pris er fra Eniig, og altså ikke et tilsagn fra Grundejerforeningens side). Der vil typisk være krav om, at der er nogen i huset, når dette arbejde udføres.

3:
Den udbyder du har valgt, sender dig en router, som du forbinder til fiberboxen, og du er kørende. De fleste udbydere tilbyder hjælp til installation og opstart.
Hvis du ringer til, eller søger på udbydernes hjemmeside, vil du pt. få at vide, at du ikke kan få fibernet på adressen på Ulsted. Når Eniig er færdige med kabelnedlægningen, sender de alle vores adresser til udbyderne, og så kan du komme i gang. Vi forventer, at der kan bestilles fra primo juni 2020.


Med venlig hilsen bestyrelsen Ulsted Grundejerforening

NB: På foreningens vegne er det Jørgen Bylod fra bestyrelsen, der har kontakten til ENIIG og som følger arbejdet med nedlægning af fiber i området.