Stednavne

Skrevet af:  Villy Hansen, formand 2010 - 2015

Stednavne

I landinspektør K. Balling-Engelsens skitseforslag til udstykning af 100 tdr. land på nordøst-Fur i 1965 indgik adskillige mindre og større veje i planoplægget til Sundsøre Kommune. Disse veje var benævnt Vej A, Vej B, Vej C, o.s.v. med henblik på, at man senere kunne finde nogle mere sigende navne.

Men disse vejnavne forblev uændrede indtil 1977, hvor Sundsøre Kommune stillede krav om, at alle offentlige veje i kommunen skulle navngives og husene nummereres - med virkning fra efteråret 1977. Det blev indskærpet, at alle veje skulle navngives med "rigtige" navne (og ikke bogstaver) af hensyn til EDB registreringen. På dette tidspunkt havde Sundsøre Kommune allerede besluttet, at Vej A fremover skulle hedde Ulstedvej, og at Vej ? skulle hedde Færkeroddevej. Kommunen besluttede egenrådigt disse vejnavne, da disse to veje ikke udelukkende var lokale veje, men førte ind og ud af sommerhusområdet.

På denne baggrund udarbejdede grundejerforeningens bestyrelse et navneoplæg som blev præsenteret på generalforsamlingen den 16. juli 1977. Bestyrelsen foreslog naturnavne (blomster, buske og træer), med samme begyndelsesbogstav som naturnavnet.

Jens V. Olsen, som i perioden 1970–89 havde sommerhus på Gl. Lundgårdvej 8, havde imidlertid, på Svend Sohns foranledning, udarbejdet en liste med vejnavne, som tog udgangspunkt i gamle stednavne fra Fur. Dette forslag blev præsenteret på generalforsamlingen i 1977, hvor det vandt bred tilslutning, og straks blev vedtaget. Således fik de lokale veje i området de navne, som vi benytter i dag.

Herunder kan man se, hvordan vejnavnene har udviklet sig:

    Oprindelige vejnavne            Bestyrelsens navneoplæg          Jens V. Olsens navneoplæg

          1965 - 1977                              Forkastet                                     Vedtaget

               Vej B                                  Brombærvej                                  Ulstedhage

               Vej C                                  Clematisvej                                 Rønsbjerg Kær

               Vej D                                Dunhammervej                                 Skovtved

               Vej E                                   Enebærvej                                Gl. Lundgårdvej

               Vej F                                  Fyrrebakken                                 Bjerregårdvej

               Vej G                                 Gyvelbakken                                   Våndalvej

               Vej H                                  Havtornevej                                    Eskilshøj

               Vej L                                  Løvstikkevej                                  Lundemark

               Vej K                                  Kamillevej                                     Lundemark

                      NB: Vej L er den østlige del af Lundemark, mens Vej K er den vestlige del.

For at få kendskab til de gamle stednavnes oprindelse og betydning har bestyrelsen været i kontakt med føromtalte Jens V. Olsen, som besidder en omfattende viden om Furs historie langt tilbage i tiden.

I det efterfølgende er Jens V. Olsens oplysninger om de gamle stednavne anført:

Mange af sommerhusområdets stednavne optræder på udskiftningskortet fra 1801, der i øvrigt kan købes som kopi på Fur Museum. De ældste udgaver af nogle af navnene stammer fra Markbogen fra 1683, hvor alle Furs dyrkede områder findes opmålt.

Interesserede kan finde mere information på internetsiden FuurSamlingen.dk.

FuurSamlingen er en privat lokal- og personalhistorisk samling, der koncentrerer sig om et enkelt kirkesogn (Fur). Tidsmæssigt dækker samlingen den historiske periode fra middelalderen og til i dag. Emnemæssigt omfatter samlingen især gårdhistorien og personalhistorien, men andre emneområder er også medtaget.

Ulstedvej:

Ulsted navnet figurerer på udskiftningskortet fra 1801, hvor det staves Uulsted. Skrivningen med to u-er angiver, at det udtales med langt u.
Ulsted navnet optræder flere steder i landet, i betydningen ulv-sted, hvilket måske også er tilfældet på Fur !!

Færkeroddevej:

Navnene Færker Odde og Færker Heede optræder på de gamle kort. Færker Odde nævnes allerede i 1695 på søkortdirektør Jens Sørensens kort. Nogle har forsøgt at knytte Færker-navnet til Færk slægten, men det er der ingen som helst dokumentation for.

Ulstedhage:

Ulstedhage er navnet på kystområdet. Der er ingen skriftlige kilder, der viser at der har været en odde på stedet. Hvis der har, har det næppe været en særligt udpræget odde. Slet ikke som de andre odder på Fur. Det har muligvis været en betegnelse, som de lokale fiskere brugte.

Rønsbjerg Kær:

Rønsbjergkær er et lokalt stednavn, som også optræder på udskiftningskortet. Det knytter sig til det vådområde, der kan ses i ”baghaven” ved Ulstedvej 11.

Skovtved:

Skov Tved er en gammel betegnelse for den nordligste del af sommerhusområdet. Navnet ses på udskiftningskortet, og betyder en rydning i den skov, der fandtes indtil 1600-tallets begyndelse.  ”Tved” betyder således ”rydning”.

Gl. Lundgårdvej:

Gl. Lundgårdvej er et stykke af den gamle vej til Lundgård, som ses på udskiftningskortet og de ældre matrikelkort.

Bjerregårdvej:

Bjerregård-navnet relaterer sig til Johannes Bjerregård Nielsen, som boede på Kønsborgvej, men også ejede en jordlod på nord-Fur. Han solgte senere lodden til Damolin, som siden udstykkede og solgte de enkelte grunde i perioden 1973-85.

Bjerregårdvej 2, 3 og 4 ligger således på den jord, som oprindeligt ejedes af Johannes Bjerregård Nielsen.

Våndalvej:

Våndalvej burde egentlig hedde Vandalvej, da dalen som den er opkaldt efter blev skrevet Vandal med udtalen Våndel. Men Vandalvej kunne let mistolkes som vandalernes vej, og det gik jo ikke.

Vandal kan man ikke finde på angivet på noget kort, men det er navnet på den dalstrækning, der strækker sig mod sydvest for enden af Våndalvej.
Der blev i 1800-tallet bygget et hus, formentlig fordi der fandtes vand på stedet.

Eskilshøj:

Eskilshøj er opkaldt efter gravhøjen lidt længere inde på øen.

Navnet Eskild optræder i en slægt, som formodentlig har ejet den matrikel, hvor Eskilshøj ligger. Hvis denne formodning er rigtig, så er højen uden tvivl opkaldt i første halvdel af 1800-tallet efter den daværende ejer Eskild Jacobsen.

Lundemark:

Lundemark er opkaldt efter Lundgaardenes Mark, som omfatter Lundemark Fald i vest og Lundgaards Toft i øst.