Gamle "nyheder"

Nyhedsbrev

November 2019

Nyhedsbrevet kan ses ved at trykke her

Information fra bestyrelsen

August 2019

 

Vagn Sohn (Gl. Lundgårdvej 2) har sendt nedenstående om mulighed for at låne en lang grensav:

Der er flere steder med problemer med grene ud over vejene. Man kan låne en grensav med 4 meters skaft hos mig. Der er ingen grund til at folk skal købe sådan en. Man kan henvende sig til mig på 61 79 69 15.

Hilsen Vagn Sohn. 

Bestyrelsens beretning 2018-2019

Maj 2019


Bestyrelsen arbejde
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. På det første møde på Fur konstitueredes bestyrelsen. Preben Laursen tiltrådte som nyt medlem. Bestyrelsen konstitueredes sig uændret med Birger T. Madsen (formand) og Helen Guldbæk (næstformand). Som ny kasserer valgtes Preben Laursen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lars K. Nielsen og Peder Jacobsen. Lars har haft opsyn med veje, stier og trapper. Peder Jacobsen har taget sig af specielle opgaver. Ejner Kold som fratrådte bestyrelsen sidste år har assisteret Preben Laursen med kasserer opgaven. I februar havde bestyrelsen et møde i Silkeborg. På mødet havde vi en opfølgning på ansøgningen om asfaltering samt drøftelser om fiberbredbånd og en evt. badebro og Peder Jacobsen ville undersøge økonomi og vilkår for en hjertestarter i området. Desuden blev generalforsamlingen planlagt.

Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde! En særlig tak til Ejner for hjælpen med overdragelse af kassererjobbet og til Lars for 4 års solidt arbejde i bestyrelsen.


Kort gennemgang af faste opgaver:


Veje og stier
Efter sidste års indsendelse af anmodning om asfaltering af Ulstedvej har der i februar været en opfølgning. Ingeniør Anette Lindholdt Kornvig, Teknik, Miljø & Udvikling - Skive Kommune gav os en opdatering hvor hun gør opmærksom på at det ikke er nogen let sag (bl.a. fordi der er ukendskab om vejkassens beskaffenhed). Man vil sætte økonomi på opgaven og medtage den til politikkernes budgetforhandlingerne til budget 2020. Samtidig fik vi oplyst at man vil forsætte forsøgene med DUSTEX behandling for støvdæmpning i år og få en fortsat behandling på budget 2020. 

Hvad angår vores private fællesveje så kører vedligeholdelsen i en fast rutine. Lars K. Nielsen har kontakten til vejmanden, Palle Christensen, som selv holder øje med tilstanden løbende. Det er erfaringen at vejene har været godt holdt i løbet af året og at omkostningerne har ligget inden for budgettet. Der er også en grusbunke på hjørnet af Vaandalsvej og Gl. Lundgårdsvej som man gerne må tage af hvis et hul bliver stort
inden næste tur fra vejmanden. Som noget nyt har vi fået den vestligste gangsti (v/Lundemark) renoveret, den var helt groet til. Vi har tidligere i udsendte nyhedsbrev opfordret lodsejere langs gangstierne til at tjekke bevoksningen og få passagen skåret til inden foråret. Vi har haft en enkelt beboerklage for bevoksning ved Skovtved, men har efter inspektion fundet forholdene rimeligt i orden.

Trapper
Det ser ikke ud til at vinteren har forårsaget skader på trapperne i år, som jo har været meget mildt og uden isdannelser. Trappen som vi for to år siden fik flyttet ind i klinten står stadig fint. Men vi skal være forberedt på at der løbende bliver reparationer og omkostninger på trapper afhængig af vejr og vandstand i Limfjorden. Derfor må vi have det på budgettet hvert år.


Mobildækning og evt. fiberbredbånd
I længere tid har Telia og Telenor drevet deres net i fællesskab, og det er i første omgang disse 2 selskabers kunder, der burde opleve en betydelig forbedring. Vi har fået færre henvendelser om dårlig dækning, men det er stadig kun de to selskaber som har antenner på masterne. Vi vil fra bestyrelsens side opfordre de grundejere, som ikke har oplevet forbedringer, til at lægge pres på deres udbyder, for at få dem til at få etableret deres udstyr på de nye master.

Vi er blevet opfordret til at undersøge mulighederne for etablering af fiber bredbånd i området. Vi har haft en korrespondance med ENIIG, men kender endnu ikke svarene. Vi forventer på generalforsamlingen at kunne orientere nærmere om dette.

Specielle projekter: Hjertestarter og badebro

Hjertestarter
Bestyrelsen har overvejet at investerer i en hjertestarter opstillet i området. Når vi har overblik over de praktiske forhold og økonomi, tager vi beslutning om det videre – enten umiddelbar iværksættelse eller beslutning på GF. Økonomien for køb af hjertestarteren samt driftsomkostning er kendt nu. Problemet er hvor den skal placeres. Vi er nødt til at have den placeret et sted hvor der er nettilslutning, idet en selvstændig nettilslutning for hjertestarteren alene bliver meget dyrt. Peder Jacobsen som står for undersøgelsen, har et foreløbigt tilsagn fra IMERYS, at vi må installere den på deres administrationsbygning. Vi er lydhøre overfor andre forslag til placering.

Badebro
Vi blev på sidste generalforsamling opfordret til at undersøge hvad en badebro vil koste og hvorvidt den kan etableres. Vi har indhentet et foreløbigt tilbud og det indikerer at vi står overfor en betydelig udgift både investeringsmæssigt og drift (op- og nedtagning for sæsonen) hvis vi etablere en sådan. De foreløbige vurderinger for økonomien vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen. Desuden vil det kræve en byggetilladelse som evt. også inddrager kystdirektoratet.


Indsigelse mod kommende råstofplan og anlæg af skydebane.

RåstIofplan 2020-24

Vi har indgivet en indsigelse mod den kommende råstofplan, hvor der iflg. planen skal graves i et område umiddelbart op til den sydvestlige del af sommerhusområdet (Ounild graven). Den ny råstofplan skal vedtages i 2020 for den efterfølgende 4 års periode. Vi håber med indsigelsen at få det område fjernet i den nye råstofplan. Vores tidligere formand Villy Hansen har gjort opmærksom på planen og udarbejdet forslaget til indsigelse. Denne indsigelse er vi gået videre med til Region Midtjylland.

Ansøgning om skydebane
Siden er der dukket en ansøgning om etablering af skydebane i Morten Thises Grav. Det har afstedkommet en række reaktioner fra vore medlemmer hvoraf 10-12 grunde har modtaget en såkaldt "Naboorientering". Grundejerforeningen er ikke blevet hørt, men har indsendt en indsigelse mod projektet (er rundsendt tidligere). 

Der vil blive redegjort mere detaljeret om ovennævnte punkter under bestyrelsens mundtlige beretning til generalforsamlingen den 1. juni, hvor vi ser frem til et godt fremmøde. Generalforsamlingen starter kl. 17.00 i Fur forsamlingshus. Vær opmærksom på tilmelding senest den 22. maj via e-mail eller tlf.

Birger T. Madsen (formand)
Bestyrelsen
Ulsted Grundejerforening

Nyhedsbrev fra Ulsted Grundejerforening

Marts 2018

Bestyrelsens arbejde:

Der har været  afholdt to bestyrelsesmøder siden generalforsamlingen. På det første møde på Fur  konstitueredes bestyrelsen. I februar havde bestyrelsen et møde i Silkeborg. På mødet havde vi en opfølgning på mobildækningen, efter at  de nye antenner er rejst. Andre punkter på dagsordnen var : Asfaltering af Ulstedvej og orientering om en indledt fredningssag for bakkelandet på Nordfur - altså omkring vores område. Se nærmere efterfølgende:

Asfaltering af Ulstedvej ?

Der har i årets løb været  flere henvendelser fra grundejere som, med rette , har beklaget sig over  vejens tilstand og vedligeholdelse. Det har desværre været et ofte tilbagevendende problem  i den sidste sommer og efterår med den megen regn. Derfor planlægger bestyrelsen at sende en ansøgning/opfordring til Skive Kommune om at få vejen asfalteret .  Vi har fra vores tidl. formand Villy Hansen fået en opfordring til at forsøge med en ansøgning, og bestyrelsen deler bekymringen om vejens tilstand. Vi forventer  en ansøgning fremsendt inden udgangen af marts måned. I vil naturligvis blive nærmere orienteret om forslaget på generalforsamlingen den 12 maj.

Mobilmasterne

I bestyrelsen var der en bred opfattelse af, at de nye mobilmaster har forbedret muligheden for netadgang og telefoni på øen. Vi har erfaret at TELIA og TELE NORD har antenner på masten, og vi ved at et af vore medlemmer har opfordret TDC om at følge trop.  Vi hører gerne fra jer, hvis I stadig har problemer (og hvilket selskab der betjener jer med mobiladgang).

Fur rundt march

Vi har haft henvendelse fra folkene bag arrangementet FUR RUNDT  med ønske om at lade ruten gå fra Ulstedvej ned ad Ulstedhage  i år. Det ser vi ikke  umiddelbart noget problem i. Blot skal sommerhusene med skel til Ulstedhage være forberedt på "noget trafik" lørdag den  14 juli. Lad os vide, hvis der er kommentarer til dette.

Fredningsforslag for det nordlige Fur

Formanden har været til et offentligt møde på Fur Bryghus hvor Danmarks Naturfredning fremlagde en skitse til et påtænkt fredningsforslag for det nordlige FUR (kysten og bakkerne bag). Den foreløbige afgrænsning af arealet, der ønskes fredet, går uden om vore medlemmers parceller, men helt op til mod øst og syd. Vi fik det ud af mødet at en fredning  ikke vil pålægge vores grundejere nogle yderligere restriktioner. Vi er på DN's mailingliste og vil blive løbende informeret. DN påtænker at fremsende et fredningsforslag sammen med Skive Kommune, efter en drøftelse med lokale lodsejere. På generalforsamlingen regner vi med at kunne give en status for forslagets videre forløb.

Beskæring ved veje og stier

Vi opfordrer grundejere som har skel til veje og stier om at tjekke for grene der reducerer passagen. Det er tid at gøre det nu i foråret. Vi har haft en enkelt klage på en af gangstierne. Det er de naboliggende grundejeres forpligtigelse at stierne holdes fri for begroning. Se i øvrigt på vores hjemme side hvad kravene er.

Generalforsamlingen - forslag

Som tidligere meddelt afholdes generalforsamlingen i forsamlingshuset den lørdag den 12 maj kl. 17.00. På generalforsamlingen kan rettidigt indkomne forslag behandles (5 dage før). Vi opfordrer  dog alle sommerhusejere om løbende at henvende sig til bestyrelsen, hvis I har problemer eller spørgsmål som ønskes løst/besvaret - vi er på arbejde også mellem generalforsamlingerne. Ved at tage alle mindre sager, som de kommer, undgår vi på generalforsamlingen at bruge tid på meget små sager som måske kun er aktuelle for en enkelt grundejer. I er altid velkommen til at ringe!

Hvis I har kommentarer  til dette nyhedsbrev er i velkommen til at ringe/maile:

Formandens tlf: 20 42 52 99, E-mail: birgertuemand@privat.dk

Med venlig hilsen

Birger T. Madsen

pv. Ulsted Grundejerforening's bestyrelse

Nyhedsbrev

Oktober 2017

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Birger Madsen: Formand

Helen Guldbæk: Næstformand

Ejner Kold: Kasserer

Lars K. Nielsen: Sekretær

Peder Jakobsen: Bestyrelsesmedlem

Telemaster: 

Vi har i grundejerforeningen løbende fulgt op på Skive Kommunes lovning på flere telemaster på den nordlige del af Fur, med henblik på at forbedre modtagelse af mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Seneste udmelding er, at de 2 nye master der opsættes på Imerys og Råkilde Camping er klar ca. uge 44 og så skal Telenord bruge ca. 2 uger til at sætte det nye udstyr i drift. 


Vedligeholdelse af fællesveje (ikke Ulstedvej):

Vi bruger normalt Poul Mikkelsen til at ordne småhuller i vores veje og Palle Christensen til de større udbedringer. Dette fungere fint, men der kan være et lille problem med småhuller, hvor udbedring nødvendigvis først sker når problemet er blevet mere omfattende. Vi har derfor i bestyrelsen diskuteret, om det kunne være en god ide at få lagt nogle småbunker med grus ved de enkelte veje i området, så sommerhusejerne selv har mulighed for at fylde lidt grus i generende småhuller. Der vil stadig blive sørget for at vejene udbedres efter behov, og specielt på vejene med de stejle opkørsler vil Palle Christensen udføre arbejdet med sin gummiged. 

Bestyrelsen vil samtidig opfordre alle til løbende at henvende sig til os, hvis man har emner/problemer, som ønskes løst, så det hele ikke gemmes til generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

Bestyrelsen

16. februar 2017

På bestyrelsesmødet den 4. februar måtte bestyrelsen igen rekonstituere sig, idet Helen Guldbæk har ønsket at blive aflastet i bestyrelsesarbejdetpå grund af sygdom i den nærmeste familie.

Samtidig har bestyrelsesmedlem John Bach Thygesen, der som suppleant blev en del af bestyrelsen efter at Lone Vigh forlod bestyrelsen i efteråret 2016, måttet trække sig fra alt bestyrelsesarbejde af tidsmæssigt grunde.

Sammensætningen af den ikke-fuldtallige bestyrelse kan ses under fanen "Information/Bestyrelsen".

Bestyrelsen

4. oktober 2016

På bestyrelsesmødet den 3. september har bestyrelsen rekonstitueret sig, da Lone Vigh desværre har måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom.

Suppleanten John B. Thygesen er nu bestyrelsesmedlem, og fordelingen af posterne fremgår af oversigten over bestyrelsen under fanen "Information/Bestyrelsen". 

Rotter

16. maj 2016

Der er konstateret flere tilfælde af rotter på Lundemark.

Mortalin er på sagen og anbefaler, at man ophører med at fodre fugle, da rotterne lever godt af disse fodringer.

Information fra Skive Vand

4. maj 2016

Forbrugerne under Ulsted Vandværk forsynes nu med drikkevand fra Fur Vandværk.

Du forsynes nu med drikkevand fra Fur vandværk.

Som tidligere oplyst vil der kunne forekomme mindre ændringer i trykforholdene på dit vand.

Ligesom du måske synes, at vandet smager lidt anderledes.

Vandet fra Ulsted vandværk var meget blødt vand (hårdhedsgrad 3 dH). Vandet fra Fur vandværk har en hårdhedsgrad på 14 dH (temmelig hårdt vand).

Hårdhedsgraden er angivet i dH (tyske hårdhedsgrader). Hårdhed er en betegnelse for vandets indhold af opløst calcium og magnesium.

Hvad betyder ændringen i hårdhedsgrad ?

Hårdhedsgraden har betydning for brug af sæbe ved vask. Jo højere hårdhedsgrad des mere vaskepulver skal benyttes. Ved vask af tøj skal du følge doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.

Hvis du har opvaskemaskine, skal indstillingen på maskinen for hårdhedsgrad måske ændres, for at sikre korrekt saltdosering.

Med venlig hilsen
Jan Falk 
Ingeniør

Information fra Skive Vand

22. marts 2016

Vandledningsarbejder på Fur.

Efter Påske starter Skive Vand A/S med nogle vandledningsarbejder på Fur. Vi laver en ny vandledning i del af Våndalvej (ledningen etableres i rabatten).

Ved Ulstedvej/Gl. Lundgårdvej etableres en plastbrønd (trykforøgerstation).

I løbet af april måned 2016 etableres en ny vandledning i Kønsborgvej (fra Hvirpgade helt frem til Ulsted vandværk). Når denne ledning er etableret vil vandforsyningen til Ulsted området ske fra Fur vandværk. Det betyder, at Ulsted vandværk nedlægges. Det forventes, at Ulsted området forsynes fra Fur vandværk i maj måned 2016.

Forbrugerne kan, når omkoblingen til Fur vandværk er sket, måske opleve, at vandtrykket er lidt mindre end man er vant til, ligesom vandet kan opleves at have en anden smag.

Vandet fra Ulsted vandværk er meget blødt (lav hårdhedsgrad), mens vandet fra Fur vandværk har en større hårdhedsgrad.

Fur Udviklingsråd

22. december 2015

På foranledning af en henvendelse fra Fur Udviklingsråd har bestyrelsen for Ulsted Grundejerforening udsendt følgende 2 dokumenter til foreningens medlemmer:

Spørgsmål til sommerhusejere fra Fur Udviklingsråd:  Klik her

Sommerhuse til udlejning søges:  Klik her

Nyhedsbrev 2015

20. december 2015

Kære medlemmer af Ulsted Grundejerforening

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Samtidig vil vi nedenfor orientere jer om noget af det, bestyrelsen har arbejdet med i efteråret.

Bestyrelsen har næste møde d. 11. februar 2016. Hvis der er særlige emner, I ønsker, bestyrelsen skal behandle på dette møde, er I meget velkomne til at kontakte os. 

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til primært at anvende e-mail ved henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes e-mail adresser findes på foreningens hjemmeside under INFORMATION - BESTYRELSEN og i udhængsskabet på infostanderen ved Ulstedvej nr. 10.

Hvis der er tvivl om, hvilket bestyrelsesmedlem der skal kontaktes, kan man anvende foreningens officielle e-mail adresse ulstedgrundejerforening@gmail.comog e-mailen vil blive videresendt til rette bestyrelsesmedlem.

Bekymring for erosion af nordkysten

Nu har de første vinterstorme besøgt Limfjordsområdet. Som vi har set før, går det ud over trapperne. Bestyrelsen vurderer jævnligt behovet for udbedring af skader på funderingen af trapperne. Der kan imidlertid ske skader, vi ikke ser med det samme. Vi gør opmærksom på, at færdsel på trapperne sker på eget ansvar, og vi opfordrer alle til at være opmærksomme på eventuelle risici i forbindelse med trapper og stier, der kan være underminerede.  

Bestyrelsen har, som det blev vedtaget på sidste generalforsamling, kontaktet Skive Kommune og Kystdirektoratet vedrørende bekymring for erosion af Furs Nordkyst.

Vi har modtaget et grundigt svar, hvoraf det fremgår, at Teknisk Forvaltning har været og besigtiget kyststrækningen ud for Ulsted Grundejerforening. Vurderingen er, at der ikke er umiddelbar risiko for, at den pågående erosion er til fare for fast ejendom eller infrastruktur. Kommunen er i løbende dialog med Kystdirektoratet og de øvrige Limfjordskommuner om kyst- og højvandssikring. På næste generalforsamling vil punktet blive yderligere belyst og diskuteret. 

Affald

Affaldssystemet med molokkerne fungerer generelt godt. Der har været nogle mindre problemer som fx en låst flaskecontainer, som blev klaret efter kontakt med Nomi4s.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at der ikke må sættes storskrald ved molokkerne! Alle sommerhusejere kan få afhentet storskrald på adressen op til seks gange i løbet af et år. Bestilling skal ske senest dagen før en torsdag i lige uger på tlf. 9610 6240 eller borgerservice@nomi4s.dk. Se nærmere på info om storskrald og haveaffald i Skive Kommune. Vi minder desuden om, at Genbrugspladsen på Fur har åbent lørdage fra kl. 9.30 til 12.30. Klik her for info om storskrald og haveaffald i Skive Kommune

Generalforsamling 2016

Bestyrelsen har besluttet, at næste års generalforsamling allerede starter kl. 17.00 - se evt. nærmere på foreningens hjemmeside under INFORMATION - DATOER.

Internet

Nyt om internet/bredbånd i Ulsted Sommerhusområde - for nærmere info klik her.

Generalforsamling 2015

18. maj 2015

Den 16. maj 2015 var der generalforsamling i Ulsted Grundejerforening med deltagelse af 63 personer fra 33 ejendomme.

Der vil senere blive udsendt udførligt referat fra generalforsamlingen, men det kan allerede her oplyses, at Birger Madsen, Ulstedvej 49 og Lars Nielsen, Lundemark 24 begge blev nyvalgt til bestyrelsen. Lone Vigh, Eskilshøj 3 blev genvalgt til bestyrelsen, og John Bach Thygesen, Ulstedvej 52 blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Dan Plejdrup, Ulstedvej 6 blev nyvalgt som revisor.

Den efterfølgende dag havde Lone Vigh arrangeret en indvielsesvandring af den "nye" sti i baglandet. Som det fremgår af billedet var der 15 (incl. Helen Guldbæk, som var fotograf) glade vandrere med på en dejlig tur, som varede ca. 2 timer.

Informationstavle

21. marts 2015

Den nye informationstavle er nu kommet op at stå - og den tager sig jo ganske godt ud.

Det er planen, at der anbringes et udhængsskab på den ene halvdel af den hvide væg. I skabet vil grundejerforeningens bestyrelse kunne ophænge relevant information til grundejerne. På den anden halvdel er det hensigten at foreningens medlemmer kan ophænge meddelelser til de øvrige grundejere - f.eks ønske/tilbud om græsslåning samt køb/salg af effekter.

Efter besøget af Egon

18. januar 2015

Efter at stormen er stilnet af, har det været muligt at komme ned på stranden og besigtige de forvoldte skader.

Udover at klinten er alvorligt eroderet mange steder, så er det desværre også gået ud over 3 af vores trapper.

De mindste skader findes på den lange trappe med midterafsatsen. Her skal betonfliserne nede ved trappefoden lægges tilbage på plads.

Lidt værre er det med den lange lige trappe, som har mistet sin forankring midt på trappen. Det betyder, at den nu er meget gyngende at gå på.

Værst er det gået ud over den korte trappe længst mod øst. Her er skræntkanten skredet ned, så trappen har mistet forbindelsen til skrænten (billedet) !

Alle 3 trapper vil blive repareret hurtigtst muligt.

Egon besøger Fur

11. januar 2015

Den kraftige storm - kaldet Egon - har presset meget vand ind i Limfjorden med det resultat, at vandstanden omkring Fur er kraftigt forøget.

Kombinationen af den kraftige blæst og den høje vandstand betyder, at det går alvorligt ud over Ulsted områdets klinter, som mange steder er skredet 1-2 meter ud i Limfjorden.

Vejvedligehold

27. november 2014

Efterårets kraftige regnbyger har været medvirkende til, at vores private fællesveje efterhånden mange steder havde fået nogle kedelige huller. Vores private "vejmand" har nu været en tur gennem området for at udbedre skaderne.

Støj fra Damolin

17. november 2014

På generalforsamlingen i 2013 blev det - på et forslag fra Jette Rosenberg og Jens Ole Krogh, Ulstedvej 12 - besluttet, at bestyrelsen skulle tage en drøftelse med Damolin, med henblik på at få støjen fra fabrikken reduceret.

Bestyrelsen fik herefter aftalt et møde med Damolins direktør og fabrikschef, som begge tog tilbagemeldingen meget alvorligt. Damolin kunne straks pege på adskillige potentielle støjkilder - gummigedens skovlrensning, lejer på rullebånd, åben port til knusemaskine og ventilatorer.

Damolin igangsatte straks en række støjreducerende tiltag, som blev afsluttet sidst på vinteren 2014.

Det blev herefter aftalt, at grundejerne i Ulsted sommerhusområde - hen over sommeren 2014 - skulle vurdere støjniveauet fra Damolin, hvilket grundejerne blev opfordret til på generalforsamlingen i maj 2014.

Bestyrelsen har medio november 2014 igangsat en undersøgelse af støjoplevelsen hos samtlige medlemmer - med det formål at kunne give Damolin en kvalificeret tilbagemelding på støjklagen fra 2013.

18. december 2014

Støjundersøgelsen er nu afsluttet, og resultatet er udsendt til samtlige medlemmer - samt til Damolin.

Affaldspladsen på Færkeroddvej

9. november + 28. november 2014

Den gamle affaldsplads på Ulstedvej (ud for nummer 37) blev fjernet i starten af august måned - umiddelbart efter at de nye miljøstationer var blevet taget i brug.

Det har imidlertid taget meget lang tid at få fjernet den gamle affaldsplads på Færkeroddevej, men efter adskillige opfordringer fra bestyrelsen har Nomi4s nu lovet, at pladsen vil blive sløjfet i uge 47.

Her i uge 48 kan vi desværre konstatere, at affaldspladsen endnu ikke er blevet sløjfet, men nu har direktøren for selskabet lovet, at det sker senest med udgangen af uge 49.

Så lykkedes det - de gamle containere er væk !!

Nye miljøstationer ...

22. auguast 2014

Skive Kommune har besluttet at alle sommerhusområder i kommunen skal have nye og tidssvarende miljøstationer - som omtalt på generalforsamlingerne i 2013 og 2014.

For Ulsted sommerhusområde betyder det, at renovationsposerne forsvinder, og det gør også de to eksisterende renovationspladser på Ulstedvej og Færkeroddevej.

Den nye løsning bliver to store miljøstationer, som placeres langs Ulstedvej. Den ene hvor Gl. Lundgårdvej udmunder i Ulstedvej, og den anden ved det skarpe knæk på Ulstedvej. Hver miljøstation vil bestå af  delvis nedgravede beholdere til henholdvis dagrenovation, flasker/glas, papir, metal/plast og batterier.

De nye miljøstationer blev etableret i slutningen af juni og begyndelsen af juli. Renovationsselskabet har efterfølgende informeret alle grundejerne om, hvorledes affaldssorteringen fremover skal foretages.

NB:  Bestyrelsen anbefaler, at der anbringes tydelig oplysning om affaldsortering og -aflevering i de sommerhuse, der udlejes !

Miljøstationen ved Ulstedvej 10

Miljøstationen ved Ulstedvej 37